InterimManagement
Projectmanagement
Opleidingen
VerkeersAdvisering
logo
Groeneveld-Improva
- Verkeerskundig Adviesbureau

Expertise & Diensten

 • Advisering
  Advisering over verkeerskundige vraagstukken.
  Wij adviseren over mobiliteit en infrastructuur waarin ook maatschappelijke en politieke belangen worden meegewogen.
 • Beleid
  Opstellen van diverse advies- en beleidsrapportages zoals Mobiliteitsvisie (GVVP), Parkeernota's, verkeersveiligheidsbeleid, vaststellen bebouwde komgrenzen, overdracht wegbeheer.
 • Beheer
  Vaststellen van kwaliteit, opmaken plan van aanpak, organisatie uitvoering.
 • Verkeersbesluiten
  Van opstellen tot en met het publiceren van besluiten voor wegbeheerders. Wij nemen het hele proces (of gedeeltelijk) uit handen.
 • Trainingen/educatie
  Wij verzorgen trainingen op maat o.a. Verkeersrecht, verkeersbesluiten en Digitale kwaliteitsopname van civiel technische kunstwerken in de buitenruimte.
 • Parkeren
  Parkeerdrukonderzoek, Opstellen parkeerbalans.
 • Verkeersveilige schoolomgeving
  Adviseren aan scholen en gemeenten over de veilig in te richten schoolomgeving.
 • Bereikbaarheid en inrichting van bedrijventerreinen
  Voor ondernemers(BIZ, verenigingen) en gemeenten onderzoeken en adviseren wij de toegankelijkheid, bereikbaarheid en inrichting van het bedrijventerrein.
 • Juridische verkeerszaken
  Opstellen van bezwaar- en beroepsschriften op o.a. verkeersbesluiten.
 • Detachering en Projectmanagement
  Bij profit en non-profit organisaties.
 • Sanering objecten in buitenruimte
  Om de openbare ruimte overzichtelijk te houden beoordelen wij nut en noodzaak van civieltechnische kunstwerken en verkeersborden. Wij saneren waar mogelijk.